Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

strawberriest
strawberriest
strawberriest
strawberriest
3122 5dd9
Reposted fromgplyr gplyr viapoppyseed poppyseed
strawberriest

October 22 2018

strawberriest
9218 3cc7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 18 2018

strawberriest
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble viapoppyseed poppyseed
strawberriest
strawberriest
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7275 f116 500
strawberriest
strawberriest
strawberriest
2495 0ec6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
strawberriest
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viawonderwall wonderwall

July 17 2018

strawberriest
strawberriest
strawberriest
9039 70b8 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTiffanys Tiffanys
strawberriest
9039 70b8 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTiffanys Tiffanys
strawberriest
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strawberriest
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl